MindMedia

(+45) 25 60 60 30

Helt uden binding på hjemmesider - vi tror på et godt samarbejde
Nyt logo

Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Disse leveringsbetingelser (”leveringsbetingelser”) fastlægger de nærmere vilkår og rammer for Mind Media (”MM”) levering af ydelser til sine kunder (”kunden”) og indgår som en integreret del af kontrakten (”kontrakten”) med Kunden og MM samt tillægsaftaler.

2. Aftalens indgåelse        

2.1. MM og kundens aftale er betinget af, at begge Partner har underskrevet Kontrakten. Eventuelle tillægsaftaler (”Tillægsaftaler”) mellem Parterne skal aftales skriftligt, og skal ikke påføres Kontrakten, men forudsætter en separat skriftlig aftale mellem parterne.

3. Kundens forpligtelser

3.1. Kunden indestår for, at de meddelte oplysninger er korrekte.

3.2. Kunden skal, snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere al efter MMs skøn relevant materiale til brug for aftalen, og senest 14 dage efter aftaleindgåelsen. Kunden indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder immaterielle rettigheder – til materialet, og at materialet derved ikke krænker en tredjemands rettigheder.  

3.3. MM forbeholder sig retten til enten at udskyde leveringstidspunktet eller at fakturere kunden i henhold til kontraktbeløbet, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt rettidigt, jf. punkt 3.2.

3.4. Kunden giver samtykke til, at MM må anvende det udførte arbejde som reference i salgs og marketingsøjemed, herunder samtidig at påføre kundens forretningsnavn i referencen, uanset om dette måtte være et registreret varemærke.


3.5. MM er ikke forpligtet af aftalen, såfremt den efter MMs skøn efterfølgende viser sig for omfattende. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende mod MM.

4. Priser

4.1. MM er berettiget til at regulere prisen, såfremt det af kunden leverede materiale er mangelfuldt. MM er endvidere berettiget til at regulere prisen, såfremt leveringstidspunktet efter aftale med kunden fremrykkes.

5. Betalings­betingelser

5.1. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse,

5.2. Ved betalingsmisligholdelse er MM berettiget til at kræve MMs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster. MM er samtidig berettiget til at fakturere hele aftalebeløbet uden fradrag af sparede omkostninger.

6. Opsigelse

6.1. Kunden kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på løbende måned + 1 måned ved udløb.  

6.2. Opsigelse af aftaler skal ske skriftligt pr. email til Info@mindmedia.dk

7. Særligt om Facebook – Instagram virksomheds­profiler

7.1. MM fremsender et udkast via link til kundens Facebookside – Instagramside, og kunden skal straks meddele eventuelle rettelser, som implementeres inden 20 arbejdsdage efter meddelelsen er fremsendt.

7.2. MM forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af Facebook-virksomhedsprofilen og Instagramsiden. ikke er fremsendt af kunden rettidigt, jf. punkt 3.2.

7.3. Kunden accepterer ligeledes tredjepartsbetingelser, herunder Facebook Inc. Google. Kunden opfordres til at gennemgå sådanne betingelser.

8. Ansvarsfra­skrivelse

8.1. MM kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for tab, herunder datatab eller indirekte tab, ligesom kunden ikke kan gøre krav på, at MM skal udbedre eller rette eventuelle fejl, som måtte opstå i denne forbindelse.

8.2. MM fraskriver sig erhvert ansvar ved negativ omtale på Kundens profil på sociale medier.

9. Misligholdelse

9.1. Såfremt kunden væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter, at MM har fremsendt påkravsskrivelse om, at afhjælpe misligholdelsen, er MM berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

9.2. Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
9.2.1. Kundens manglende betaling,
9.2.2. Kunden ikke er tilgængelig under udviklingsforløbet,
9.2.3. Øvrige hindringer, som kan tilregnes kunden og som forhindrer MM i at opfylde aftalen (kundens fordringshavermora).

10. Force majeure

10.1. MM er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af MM forpligtelser, såfremt MM kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for MMs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

10.2. I så fald er MM berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre MM forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

11. Lovvalg og værne­ting

11.1. Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved byretten i Aarhus.